Musicon

Musicon

O Marii Montessori słyszał chyba każdy, kto choćby interesuje się zagadnieniami edukacyjnymi. Skąd się wzięła tak duża popularność metody Montessori? Jakie są jej główne założenia? I jak to się dzieje, że Musicon jako urządzenie cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony osób pracujących tą metodą?

Maria Montessori była włoską lekarką, która stworzyła system wychowania dzieci kładący nacisk na ich swobodny rozwój. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Przede wszystkim metoda ta zakłada, że dziecko jest autonomiczną jednostką i samodzielnym odkrywcą świata. Montessori kładła więc szczególny nacisk na umiejętność samodzielnego myślenia.

Oto część myśli, wniosków i założeń wynikających z jej pracy:

  1. Ruch wspomaga proces uczenia się, gdyż rozwój motoryczny i poznawczy są ze sobą ściśle związane (Musicon towarzyszy dzieciom w aktywności ruchowej).
  2. Proces uczenia się dziecka przebiega wydajniej, jeśli przyswajana treść jest interesująca (Musicon jako intrygująca dziecko duża maszyna sprawia, że przyswajany materiał np. matema-tyczny jest dla dziecka bardziej interesujący niż nauka z kartką i ołówkiem).
  3. Skuteczność procesu uczenia się i samopoczucie człowieka poprawia się, gdy jednostka ma poczucie kontroli nad własnym życiem (dziecko korzystając z Musicona ma pełną kontrolę nad tym co, kiedy i w jakim tempie zagra, co wpływa na jego samoocenę i poczucie kontroli).
  4. Zewnętrzne wzmocnienia o charakterze materialnym negatywnie wpływają na motywację i zaangażowanie jednostki (W systemie Musicon nie stosuje się kar i nagród, można stosować przygotowany przez nas system gamifikacyjny, w którym dzieci zbierają naklejki, ale otrzymanie ich nie jest uzależnione od prawidłowo wykonanego zadania – wierzymy w to, że każ-de dziecko angażuje się w pracę z Musiconem w taki sposób, jak potrafi).
  5. Epizody współpracy i współdziałania są bardzo korzystne dla procesu uczenia się (grupo-wa praca z Musiconem opiera się na zasadach współpracy i współdziałania).
  6. Uczenie się przebiegające w interesującym i wartościowym dla jednostki otoczeniu jest często bardziej pogłębione i bogatsze niż to, osadzone w kontekście abstrakcyjnym i mało znaczącym (Musicon znacznie uatrakcyjnia przestrzeń nauki i zabawy zarówno dzieci przedszkolnych, jak i szkolnych).
  7. Adekwatność reakcji dorosłego (rodzica lub nauczyciela) wpływa na osiągane przez dziecko w procesie uczenia się rezultaty (na Musiconie nie da się zagrać „ładnie” lub „brzydko”, każda aktywność dziecka jest interesująca, rodzic lub nauczyciel może doceniać wkład włożony w pracę i zaangażowanie).
  8. Wskazane jest zachowanie porządku najbliższego otoczenia dziecka. Stosowanie tych postulatów w kontakcie z dzieckiem stanowi warunek jego całościowego i pełnego rozwoju (Musicon nie zawiera luźnych elementów, całość zaprojektowana jest w taki sposób, aby łatwo było zachować porządek wokół instrumentu). 

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Musicon

E-mail: [email protected]